Visos pastatų priežiūros paslaugos

Dažnai užduodami klausimai

Norite užduoti ar neradote atsakymo į savo klausimą? – Prašau susisiekite su mumis.

 

1. Kur kreiptis įvykus avarijai bute?
Įvykus vandentiekio, kanalizacijos avarijai kreipkitės į:
UAB „Paskirtis“ dispečerinę tarnybą tel. 8-614-50702 arba (8-41) 434720.

2. Kodėl mokesčiai skaičiuojami pagal plotą?
Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 4.82 str. 3 d. numato, jog butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Be to, Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 4.82 str. 4 d. numato, jog administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.
3. Kodėl išlaidas privalo padengti visi bendrasavininkai?
Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 4.82 str. 1 d. sako, jog butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Pagal LR CK 4.83 str 3 d. buto ir kitų patalpų savininkai bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Vadovaujantis dviem anksčiau minėtais straipsniais, bei LR CK 4.82 str 3 d. galima teigti, jog butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavasir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atsiskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Taipogi pagal LR CK 4.83 str 2 d. 2 p. buto ir kitų patalpų savininkas turi teisę reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų, kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų teises ir teisėtus interesus. Teisėtais buto ir kitų patalpų savininkų interesais laikoma gyvenamojo namo vidaus tvarkos taisyklių nustatymas, tinkama bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir išlaikymas, gyvenamojo namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano parengimas, lėšų kaupimas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti. Be to, CK 4.84 str. 4 d. numato, jog administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.
4. Kokios bendrasavininkų teisės ir pareigos?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 4.82 str. ir 4.83 str. butų ir kitų patalpų savininkų teisės ir pareigos yra:
1. Pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti.
2. Teisė naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų teisių ir teisėtų interesų.
3. Teisė imtis būtinų priemonių be kitų savininkų sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai bei teisė reikalauti iš kitų butų ir kitų patalpų savininkų, kad gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymas ir naudojimas atitiktų bendrąsias buto ir kitų patalpų savininkų teises ir teisėtus interesus.
4. Teisė bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.
5. Teisė nemokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo šio kodekso 4.84 ir 4.85 straipsniuose nustatyta tvarka.
6. Pareiga leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą.
7. Teisė į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.
5. Kaip įrengiamos laiptinės įėjimo metalinės durys? (su telefonspyne ar be jos)
1. Gyventojai turi pateikti daugiau negu pusės laiptinės (namo) butų savininkų rašytinį prašymą.
2. Gavus rašytinį prašymą, paruošiama remonto darbų sąmata ir pateikiama derinti laiptinės gyventojams ar laiptinės (namo) atsakingam atstovui.
3. Remonto darbų sąmata bei lėšų kaupimo laikotarpis suderinamas su gyventojais ar atsakingu laiptinės (namo) atstovu (pasirašant).
4. Atliekami sąmatoje numatyti darbai.
5. Atlikus darbus, darbai priduodami laiptinės (namo) atstovui (pasirašant).
6. Kaip atliekamas laiptinės remontas?
1. Gyventojai turi pateikti daugiau negu pusės laiptinės (namo) butų savininkų rašytinį prašymą darbams atlikti, nurodant laiptinės (namo) atstovo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinį telefono numerį.
2. Gavus rašytinį prašymą, paruošiama remonto darbų sąmata ir pateikiama derinti laiptinės (namo) atstovui.
3. Remonto darbų sąmata bei lėšų kaupimo laikotarpis derinami su laiptinės (namo) atstovu (pasirašant).
4. Atlikus darbus, darbai priduodami laiptinės (namo) atstovui (pasirašant).
7. Kaip atliekamas stogo remontas?
1. Gyventojas pateikia rašytinį prašymą.
2. Administruojančios įmonės sudaryta komisija patikrina ir nustato remonto darbų apimtis ir būtinumą.
3. Sudaroma darbų sąmata ir supažindinamas laiptinės (namo) atstovas.
4. Sukaupus ne mažiau kaip 60 proc. numatomų remontui atlikti lėšų, pradedami darbai.
5. Stogo remontui sunaudotos lėšos priskaičiuojamos visiems laiptinės (namo) patalpų savininkams proporcingai turimų patalpų bendrajam plotui.
6. Atlikus darbus, darbai priduodami laiptinės (namo) atstovui.
8. Kaip atliekamas sieninių plokščių siūlių remontas?
1. Gyventojas turi pateikti prašymą.
2. Administruojančios įmonės sudaryta komisija patikrina ir nustato remonto darbų apimtis ir būtinumą.
3. Atliekamas siūlių remontas.
4. Atlikus darbus, darbai priduodami laiptinės (namo) atstovui (pasirašant).
5. Faktiškai panaudotos lėšos siūlių remontui sunaudotos lėšos priskaičiuojamos visiems namo patalpų savininkams proporcingai turimų patalpų bendrajam plotui.
9. Daugiabučių namų rūsių dezinfekcija, dezinsekcija
1. Daugiabučių gyvenamųjų namų rūsiuose atsiradus blusoms, tarakonams, skruzdėlėms ir kitiems kenkėjams, dėl rūsių dezinfekcijos gyventojas turi pateikti rašytinį prašymą.
2. Dezinfekcijai sunaudotos lėšos priskaičiuojamos visiems laiptinės (namo) patalpų savininkams proporcingai turimų patalpų bendrajam plotui.
10. Pašto dėžučių pakeitimas naujomis ir remontas
1. Gyventojai turi pateikti daugiau negu pusės laiptinės (namo) butų savininkų rašytinį prašymą darbams atlikti, nurodant atsakingo laiptinės (namo) atstovo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinį telefono numerį.
2. Gavus rašytinį prašymą, paruošiama remonto darbų sąmata ir pateikiama derinti laiptinės (namo) atsakingam atstovui.
3. Darbai atliekami per mėnesį nuo sąmatos suderinimo su laiptinės (namo) atstovu (pasirašant).
4. Atlikus darbus, darbai priduodami laiptinės (namo) atstovui (pasirašant).
11. Tvarka norint pakeisti radiatorius
Gyventojas turi užpildyti ir pateikti šildymo sistemos išleidimo ir užpildymo aktą dėl radiatorių pakeitimo.
12. UAB „Paspirtis“ teikiamų mokamų paslaugų kainos
Mokamų paslaugų kainas galite sužinoti paskambinę i dispečereinę tel. 8-614-50702 arba (8-41) 434720.